Застрахователен Брокер, гр. София 1324, ул. "Партений Зографски" № 1, ет. 1.

Застраховки на отговорности

Отговорност на работодателя

Предмет на застраховане

Тази застраховка е с валидност само за територията на България, а изключение правят само случаите, когато изрично е упоменато друго.

Неин предмет е застраховането отговорността на работодател, в случаи, при които е причинена вреда или вреди на негови подчинени – служители и работници, докато те са изпълнявали своите задължения по време на работа. Важно условие е наличието на трудов договор.

Кои лица могат да бъдат застраховани

Абсолютно всяко лице, което е в трудово правоотношение с договорителя

Какви рискове покрива застраховката

„Трудова злополука“ (основно покритие):

Застраховката касае случаите,  при които е причинена временна или трайно намалена работоспособност /50% или повече/, както и случаи на смърт на служител или работник.

„Професионално заболяване“ (допълнително покритие):

В този случай застраховката касае вреди, получени от професионална болест. Например, ако такива са причинили временна или работоспособност /50% или повече/, както и случаи на смърт на служител или работник, вследствие от развитие на професионална болест.

В случай, че е налице основание за изплащане на обезщетение по застраховката, тя покрива и разноските по евентуални дела, които могат да бъдат заведени срещу застрахованото лице.

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЕ СКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката се сключва за срок от една календарна година, но в някои от случаите, този срок може да бъде различен, ако е налице друга договорка.

КАК СЕ ИЗПЛАЩА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Такава може да бъде изплатена както чрез банков превод, така и в брой. Сумата може да бъде изплатена еднократно или разсрочено, в зависимост от договореността.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЩЕТИ

При предявена претенция в писмен вид и въз основа на следните условия, застрахователят изплаща договорения размер на застрахователното обезщетение както следва:

  • При влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
  • При постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.

Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 /петнадесет/ работни дни след получаване на всички необходими документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите.