Застрахователен Брокер, гр. София 1324, ул. "Партений Зографски" № 1, ет. 1.

Застраховка на имущество

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО?

Имуществената застраховка има за цел да защити движимо и/или недвижимо имущество на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или само наематели.

Могат да бъдат застраховани жилищни, стопански или производствени сгради, вили, офиси, търговки обекти, електронно оборудване, сателитни антени, слънчеви колектори, огради, гаражи и допълнителни постройки, както и домашно имущество и обзавеждане, битова електроника, електроуреди, машини и съоръжения, офис оборудване, стоки, стопански инвентар, произведения на изкуството и др.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

 • Пожар, включително последиците от гасенето му;
 • Природни бедствия (буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед и др.);
 • Наводнение;
 • Земетресение;
 • Грабеж, кражба чрез взлом, злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации;
 • Удар от летателно или пътно превозно средство;
 • Счупване на стъкла;
 • Обща гражданска отговорност към трети лица;
 • Късо съединение/ Токов удар;
 • Експлозия;
 • Имплозия.

Имуществената застраховка може да включва само някои или всички от изброените покрития, съгласно предпочитанията на клиента и условията, които предлагат различните застрахователни компании.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

 • Събития, настъпили преди началото на застраховката;
 • Присъщи недостатъци, нормално износване, корозия;
 • Грешки в проектирането, некачествен ремонт, нарушени строително-технически норми;
 • Военни действия, гражданска война, военен преврат, акт на тероризъм;Безредици,граждански вълнения, стачки;
 • Конфискация, реквизиция, национализация;
 • Атомни и ядрени експлозии, радиоактивност, йонизираща радиация.

КОЛКО ЩЕ СТРУВА? КОГА И КАК ДА ЗАПЛАТЯ?

Застрахователната премия при застраховка Имущество се определя от няколко фактора:

 • Видът на застрахования имот;
 • Местоположението;
 • Избраните покрити рискове;
 • Квадратурата на имота и други.

Застрахователната полица може да бъде платена, както еднократно, при сключване на застраховката, така и разсрочено, в брой, с банкова карта или по банков път.

КЪДЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СКЛЮЧЕНА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката може да се сключи в офис на „Лет Ми Инс ЗБ“, на територията на страната или чрез запитване през сайта ни, след запознаване с изискванията на КЗ, на отделните застрахователи и след предоставяне на нужната информация.

ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ:

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката, а именно:

 • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други), ако събитието го изисква;
 • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката.

Можете да се свържете със служител на „Лет Ми Инс ЗБ“, за допълнителна информация и изготвяне на индивидуална оферта, според вида на имуществото, което желаете да застраховате и личните Ви предпочитания.