Застрахователен Брокер, гр. София 1324, ул. "Партений Зографски" № 1, ет. 1.

Помощ при пътуване в чужбина

Предмет на застраховката

Със сключването на такава застраховка вие си гарантирате използването на висококвалифицирана медицинска помощ, в случай, че се нуждаете от навременна такава при вашето пътуване в чужбина.

Заедно с това ви се гарантира и пакет от допълнителни услуги, благодарение на които, пребиваването или само предприето пътуване до чужда страна, ще е максимално улеснено.

Сключената застраховка  ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА важи за пътувания по цял свят, с изключение на България и държавата, в която застрахованото лице има постоянно местожителство.

Кой може да бъде застрахован?

Застраховани могат да бъдат както български граждани, така  и чуждестранни лица.

Предоставяме широк диапазон лимити на покритие по риска „Медицински разходи“

Основни покрития

  • Медицински разноски вследствие на злополука или акутно заболяване;
  • Спешна стоматологична помощ;
  • Репатриране вследствие на злополука или акутно заболяване.

Допълнителни покрития

  • Смърт от злополука;
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
  • Спасителни разноски;
  • Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване;
  • Правна помощ;
  • Гражданска отговорност към трети лица;
  • Кражба, загуба или забавяне на личен багаж.

Какво трябва да предприеме застрахованият при наличие на застрахователно събитие?

На първо място е необходимо незабавно да се свържете с Асистанс компанията, която ще ви насочи към съответното лечебно заведение или медицинско лице, според конкретните нужди, свързани с моментното здравословно състояние.

Ако ситуацията налага закупуване на медикаменти, те ще бъдат заплатени от Асистанс компанията, както и всички други належащи разходи, свързани със застрахователното събитие, в това число медицински прегледи и лечение, включително и получаването на спешна дентална  помощ.