Застрахователен Брокер, гр. София 1324, ул. "Партений Зографски" № 1, ет. 1.

Гражданска отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите

Кой може да се възползва от застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”?

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава или ползва МПС, което ще бъде регистрирано или е регистрирано, на територията на Република България и не е спряно от движение.

А също и собственици на МПС, от трета държава, при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за страната.

Какво покрива застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”?

Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица , в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство по време на движение или престой. В тези случаи застрахователят покрива:

 • Неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;
 • Вредите причинени на чуждо имущество;
 • Всички останали случаи, описани в чл. 493 КЗ.

Минималната застрахователна сума ( лимит на отговорност) при задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е:

 • За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;
 • За вреди на имущество (вещи) – 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

 • вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство;
 • вредите, причинени на имуществото на член на семейството на застрахования;
 • вредите, причинени на моторното превозно средство, управлявано от виновния водач, както и за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това моторно превозно средство;
 • вредите, причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е задължително за участниците в състезанието и ако не е уговорено друго в застрахователния договор;
 • вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
 • вредите, причинени от моторно превозно средство, превозващо ядрени или други радиоактивни материали, както и химически или други материали, представляващи повишена опасност;
 • екологични вреди, представляващи заразяване или замърсяване на околната среда съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
 • вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
  възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие.

На териториите на кои държави е валидна застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”?

Република България, както и на всички други държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата “Зелена карта”, както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави

За какъв срок се сключва застраховка „Гражданска отговорност“?

За един застрахователен период, който е 1 (една) година.

Сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за по-кратък срок от този, но не по-малко от 30 дни, се допуска при застраховането на моторни превозни средства, които имат временна или транзитна регистрация, съгласно действащото българско законодателство и във всички случаи, описани в чл. 489 КЗ.

КОЛКО ЩЕ СТРУВА? КОГА И КАК ДА ЗАПЛАТЯ ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“?

Можете да платите еднократно при сключване на застрахователния договор или разсрочено. Застрахователната полица може да бъде платена в брой, с банкова карта или по банков път.

Калкулатор за актуалните цени на застрахователни компании може да намерите ТУК.

Необходими документи

За сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ следва да се предостави документ, който да потвърждава всички данни на съответното превозно средство – свидетелство за регистрация. Когато застраховката се сключва преди регистрацията на МПС – валиден договор за покупко-продажба.

Къде може да бъде сключена застраховка „Гражданска отговорност“?

Застраховката може да се сключи в офис на „Лет Ми Инс ЗБ“, на територията на страната или чрез запитване през сайта ни, след запознаване с изискванията на КЗ и предоставяне на нужната информация.

СЕРТИФИКАТ „ЗЕЛЕНА КАРТА“

Сертификат „Зелена карта“ се издава заедно с полицата по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, без допълнителна такса или друго плащане и удостоверява дали МПС има валидна полица, покриваща територията на съответната държава.

ПРИ ЩЕТА – ПТП ИЛИ ДРУГО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

Можете да попълните Двустранен констативен протокол при следните условия:

 • и двамата участници в ПТП са съгласни чия е вината;
 • няма пострадали и ранени лица;
 • в ПТП са участвали само две превозни средства;
 • и двата автомобила са в движение и щетите не са големи;
 • не е увредено чуждо имущество, извън това на участниците в ПТП;
 • никой от участиците в ПТП не е употребил алкохол или наркотични вещества;
 • не е самокатастрофа.

Във всички останали случаи следва да уведомите КАТ и да изчакате на място за издаване на протокол.

Можете да се свържете със служител на „Лет Ми Инс ЗБ“, за допълнителна информация.